مسابقه بزرگ آقای پیشگو مسابقه و قرعه کشی

مسابقه و قرعه کشی > مسابقه بزرگ آقای پیشگو

همزمان با برگزاري جام جهاني 2014 برزيل، شركت اطلس خودرو نماينده رسمي كيـاموتورز در ايـران در نظر دارد با برگزاري مسابقه بزرگ آقای پیشگو شانـس برنده شدن طرفداران کیاموتـورز را بــا پيـش بيني هر 64 مسابقه جـام جهاني فراهم آورد تـا خانـواده کیـاموتـورز و دوستداران فوتبال هرچه بيشتـر بـا بازي هاي جـام جهانـي و حـواشي آن همـراه شونــد و بـــا هيـجان بيـشتري بازيــها را دنبــال كننــد.

زمان

شروع : 1393/03/12
پايان : 1393/04/23

مهلت به پایان رسیده است